Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen
Sektionsinställningar

En broschyr bland casen? Absolut. Här har vi ett gott exempel på avvägning och lyhördhet när Bergkvarabuss 2019 övertog avtalet för kollektivtrafik i Trelleborg. Man ville i ett tidigt skede informera målgrupperna om sin ambition och om parternas (Trelleborgs kommun, Skånetrafiken och Bergkvarabuss) gemensamma mål.

Broschyren blev mycket populär och fick efterföljande affischer och digitala enheter. Framför allt gav den intern skjuts vid kommunen.

Fler case
Sektionsinställningar
Fler case
Sektionsinställningar

Visionära plakatbudskap

Syftet med broschyren var att etablera en positiv bild av kollektivtrafiken och dess möjligheter för staden, kommunen, individen, miljön och klimatet. Vårt uppdrag blev att renodla och skapa en visionär känsla av innehållet. Vi löste det genom kort och slagkraftig copy med touch av plakatbudskap, just för att skapa uppfattningen av att man var på tå och ville nå ut.

Trepartssamarbetet mellan kommun, kollektivtrafiktrafikmyndighet och bussbolag innebar en grafisk utmaning, då samtligas profiler skulle vägas in och balanseras. För att bli funktionell ur samtligas perspektiv krävde innehållet ganska stor bearbetning. Till exempel att språknivån på rubrikerna motsvarade samtligas Tone of Voice.

Fler case
Sektionsinställningar
Fler case